Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicinrådet: Zytiga er ikke bedre end docetaxel ved mCSPC

Medicinrådet vurderer, at Zytiga (abirateron acetat) til patienter med nydiagnosticeret højrisiko metastaserende kastrationssensitiv prostatakræft (mCSPC) med performance status 0-1 ikke giver en klinisk merværdi sammenlignet med docetaxel.

Evidensens kvalitet vurderes at være meget lav.

Medicinrådets fagudvalg vedrørende kræft i blærehalskirtlen har i sin vurdering af Zytigas kliniske merværdi lagt vægt på, at Zytiga ingen klinisk merværdi har sammenlignet med docetaxel på alle undersøgte effektmål med undtagelse af effektmålet ’Uønskede hændelser’, hvor forskellen mellem Zytiga er ikke-dokumenterbar.

Selvom fagudvalget ikke mener, at Zytiga er bedre end docetaxel, vurderer udvalget dog, at Zytiga er et vigtigt behandlingsalternativ til patienter, som ikke er kandidater til docetaxel. Det drejer sig om patienter, som ikke kan tåle docetaxel, samt patienter med højrisiko lavvolumensygdom, som vurderes ikke at ville have gavn af docetaxel. Fagudvalget vurderer, at cirka 50 patienter årligt diagnosticeres med højrisiko lavvolumensygdom.

Fagudvalget har i protokollen efterspurgt en kort gennemgang fra ansøger, som beskriver forskelle i administrationsprocedurer mellem intervention og docetaxel, samt hvilken betydning disse forskelle har for patienten. Fagudvalget mener umiddelbart ikke, at ansøgers beskrivelse kan anvendes til at besvare dette.

I stedet lægger fadudvalget vægt på, at man med både docetaxel og Zytiga til rådighed kan tilbyde patienten to meget forskellige behandlingsbeløb. Zytiga gives kontinuert i tabletform, mens docetaxel gives intravenøst hver tredje uge til maksimalt seks serier over en periode på cirka 15 uger med start mediant en måned efter påbegyndelse af androgen deprivationsterapi. Fagudvalget påpeger, at muligheden for at vælge er af værdi for patienten, idet det giver mulighed for at tilpasse behandlingen til den enkeltes livsomstændigheder.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift