- først med nyheder om medicin

Neoadjuverende kemoimmunterapi kan blive ny standard for operabel stadie IIIA NSCLC

ASCO: En signifikant større andel af patienter med operabel stadie IIIA ikke-småcellet lungekræft får patologisk komplet respons, når de bliver behandlet med neoadjuverende kemoimmunterapi sammenlignet med kemoterapi alene, viser data fra fase II-studiet NADIM II.    

Studiet viser, at 36,2 procent af patienterne, som modtog behandling med neoadjuverende kemoimmunterapi opnåede patologisk komplet respons (pCR), mens pCR-raten for patienter, som alene fik kemoterapi, var 6,8 procent. Patienter, som opnåede pCR, havde et højere PD-L1-udtryk end de patienter, som ikke responderede på behandlingen.

I studiets abstract konkluderes det, at resultaterne bekræfter gevinsten ved neoadjuverende kemoimmunterapi til patienter med operabel stadie IIIA ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), og at behandlingen bør blive standard til disse patienter.

Forbedret MPR og ORR

NADIM II-studiet er et open-label, randomiseret, multicenter fase II-studie, der har inkluderet 90 patienter med operabel stadie IIIA NSCLC uden kendte EGFR/ALK-mutationer. Heraf var 87 egnede til behandling. Patienterne blev randomiseret til Opdivo (nivolumab) plus kemoterapi (paclitaxel 200mg/m2 + carboplatin AUC5) efterfulgt af kirurgi eller kemoterapi efterfulgt af kirurgi. De patienter, der opnåede R0-resektion efter kirurgi blev behandlet med adjuverende nivolumab i den tredje og ottende uge samt seks måneder efter operationen.     

Det primære endepunkt var patologisk komplet respons (pCR) i ITT-populationen defineret ved 0 procent levedygtige tumorceller i det resekterede lungevæv og lymfeknuder. Studiets sekundære endepunkter inkluderede større patologisk respons (MPR), samlet responsrate (ORR), bivirkningsprofil samt potentielle prædiktive biomarkører. Patienter, som ikke kunne opereres, blev klassificeret som non-responders.

Foruden at øge pCR-raten viste data, at kombinationsbehandlingen forbedrede MPR-raten og ORR sammenlignet med kemoterapi (henholdsvis 52 versus 14 procent og 74 procent versus 48 procent). Endelig viser data også, at operation var muligt for 91 procent af patienterne i kombi-armen efter endt behandling, mens det var muligt for 69 procent i kemo-armen.  

Ikke overraskende oplevede patienterne i kombinationsarmen flere grad 3-4 bivirkninger end de patienter, der alene fik kemoterapi (24 procent versus 10 procent).