Professor: Ny oral antihormon-behandling tegner lovende

Henrik Ditzel

Henrik Ditzel

SABCS: En ny, oral antihormon-behandling kan blive fremtidigt alternativ til eksisterende SERD-behandlinger, og professor Henrik Ditzel kalder det orale alternativ lovende men understreger, at behandlingen ser ud til at have lidt flere bivirkninger end den eksisterende behandling.

Han udtaler sig på baggrund af resultater fra et fase III studie - EMERALD-studiet - som netop er præsenteret på San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) (Abstract GS2-02). Elacestrant er dermed den første SERD (selective estrogen receptor degrader) der viser klinisk fordel i forhold til standardbehandling i et fase III klinisk studie.

Det orale lægemiddel elacestrant reducerer signifikant risiko for død eller sygdomsprogression og øgede den progressionsfri overlevelse sammenlignet med standard-of-care endokrin behandling for postmenopausale patienter med østrogenreceptor (ER)-positiv/HER2-negativ metastaserende brystkræft, der udviklede sig på tidligere antihormon og målrettede CDK4/6-hæmmer behandlinger.

Antihormonbehandlingen fulvestrant er i øjeblikket den eneste SERD godkendt til patienter med brystkræft, der virker ved at østrogen receptorerne på kræftcellerne nedbrydes. Fulvestrant administreres intravenøst, hvilket kræver ofte besøg på sygehuset hvilket er upraktisk for patienterne. Der eksisterer derfor et udækket behov for orale SERD, som forhåbentlig også er mere effektiv end fulvestrant i behandling af metastaserende brystkræft.

Flere bivirkninger

Professor Henrik Ditzel, onkologisk afdeling, OUH og SDU, betegner behandlingen med elacestrant for lovende, først og fremmest på grund af de forbedrede overlevelsestal og fordi der er tale om en oral behandling frem for en injektionsbehandling – men han understreger, at de gastroentestinale bivirkninger ser ud til at være mere udtalte ved den orale behandling og at der skal flere studier til for at afgøre, om elacestrant bliver den fremtidige standardbehandling, som studiet lægger op til:

"Patienterne kan godt nok tage en tablet derhjemme fremfor at tage en tur på hospitalet for at få en injektionsbehandling – og det vil naturligvis gøre deres liv nemmere – men både grad 1/2 og grad 3 bivirkningerne ved den nye, orale behandling ser ud til at være lidt værre end ved behandling med ’standard of care’: Hvis patienten har øget kvalme, opkastninger og lider af træthed, vil livskvaliteten være forringet. Grad 3 bivirkningerne er for elacestrant 7.3 procent sammenlignet med kun tre procent i studiets anden arm, hvor patienterne har modtaget behandling med ’doctors choice.’ Det er muligt, at det er bivirkninger, som man kan behandle sig ud af, men det vil kræve yderligere erfaring med elacestrant. Desværre er det ikke angivet i studiet, hvor mange patienter, der ophørte med deres behandling i de to behandlingsarme.”

En mere fair sammenligning

Henrik Ditzel fremhæver, at sammenligningen mellem elacestrant og ’standard of care’, der både kan være en aromatase hæmmer eller fulvestrant, gør studiet ikke-optimalt:

”En mere fair og ligetil tilgang til studiet ville have været at sammenligne de to SERD elacestrant og fulvestrant direkte. Vi ved, at fulvestrant er virksomt overfor ERS1-mutere tumorer, mens aromatase-hæmmere oftest ikke er det. Derfor forvirrer det billedet, at forskerne sammenligner med både aromatase-hæmmer- og fulvestrant-behandlede patienter.”

EMERALD-studiet inkluderede 477 postmenopausale patienter med ER-positiv/HER2-negativ metastatisk brystkræft, som havde modtaget en eller to tidligere linjer med endokrin behandling uden kemoterapi og med metasterende sygdom - og som havde progredieret ved tidligere behandling med en CDK4/6-hæmmer. Patienterne blev tilfældigt randomiseret til at modtage enten elacestrant eller standardbehandling (investigators valg af fulvestrant eller en aromatase-hæmmer).

Blandt patienterne indskrevet i studiet havde 228 tumorer med muteret ESR1 (115 i elacestrant armen og 113 i standard-of-care armen). Patienter i elacestrant-armen havde en 30 procent lavere risiko for død eller sygdomsprogression sammenlignet med dem i standard-of-care-armen.

Subgruppe-analyser viste, at elacestrant forbedrede resultaterne uanset tilstedeværelsen af ​​viscerale metastaser, antallet af tidligere behandlingslinjer, forbehandling med fulvestrant eller geografisk region. Efter 12 måneder havde patienter i den elacestrant-armen en signifikant højere grad af progressionsfri overlevelse end dem, der modtog standardbehandlingen (22,3 procent vs. 9,4 procent). Blandt patienter med ESR1-muterede tumorer havde 26,8 procent af dem behandlet med elacestrant progressionsfri overlevelse efter 12 måneder sammenlignet med 8,2 procent af patienterne behandlet med standardbehandling.

Behandlingsrelaterede bivirkninger af grad 1 eller 2 var mere almindelige blandt patienter behandlet med elacestrant sammenlignet med standardbehandling, herunder kvalme (25,3 procent mod 8,7 procent), opkastning (11 procent mod 2,6 procent) og træthed (11 procent). mod 7,9 procent). Grad 3 eller højere behandlingsrelaterede bivirkninger blev observeret blandt 7,2 procent af patienterne i elacestrant-armen og 3,1 procent af patienterne i standard-of-care-armen. Der var ingen behandlingsrelaterede dødsfald.