AKT-hæmmer fordobler PFS hos svært syge brystkræftpatienter

SABCS: Når AKT-hæmmeren capivasertib lægges til fulvestrant, fordobles den progressionsfri overlevelse (PFS) hos patienter med ER+, HER2-negativ brystkræft, der er progredieret på aromatasehæmmer, sammenlignet med fulvestrant alene.

Det viser resultater af fase III-forsøget CAPItello-291, som blev præsenteret på SABCS 2022 (abstract #GS3-04).

Forsøgsdeltagerne behandlet med capivasertib plus fulvestrant havde en median PFS på 7,2 måneder sammenlignet med 3,6 måneder hos deltagerne behandlet med placebo plus fulvestrant. Det svarer til en 40 procent lavere risiko for progression blandt kvinderne, der fik capivasertib plus fulvestrant. Den objektive responsrate (ORR) var 22,9 procent blandt deltagerne behandlet med capivasertib plus fulvestrant sammenlignet med 12,2 procent for deltagerne behandlet med placebo plus fulvestrant.

Peter Michael Vestlev

”Det er rigtig gode og meget spændende resultater. Vi mangler en effektiv behandling til patienter, der er progredieret på aromatasehæmmer, og her har vi nogle resultater, som meget vel kan blive praksisændrende,” siger speciallægekonsulent Peter Michael Vestlev, Klinisk Onkologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital. Han er ikke selv involveret i studiet.

”Resultaterne er så gode, at de bør forelægges lægemiddelmyndighederne. Det er muligt, at de vil kræve OS-data for at kunne godkende behandlingen, men man skal huske på, at vi her befinder os i last line, hvor behandlingsbehovet er stort og mulighederne få. En mulighed kunne være at give en midlertidig markedsføringstilladelse, indtil der foreligger OS-data.”

Bivirkninger bliver afgørende

Capivasertib hæmmer som bekendt AKT-signalvejen, hvor også PI3K-proteinet er involveret. I 2019 godkendte den amerikanske lægemiddelmyndighed FDA PI3K-hæmmeren Piqray (alpelisib) til behandling af PI3K-muteret brystkræft.

”Vi ved, at lægemidler, som er rettet mod den signalvej, kan give bivirkninger som diarré, udslæt, hyperglykæmi og i nogle tilfælde interstitielle lungesygdomme (ILD, red.). Det kan afskrække en del patienter. Spørgsmålet er nu, om man har fundet et lægemiddel, som er effektivt, og som ikke er forbundet med stor risiko for alvorlige bivirkninger,” siger Peter Michael Vestlev.

De mest almindelige grad 3+ bivirkninger hos patienter behandlet med capivasertib og fulvestrant var udslæt (12,1 procent), diarré (9,3 procent) og hypoglykæmi (2,3 procent). Inkluderer man alle grader af bivirkninger, var diarré (72,4 procent), udslæt (38,0 procent) og kvalme (34,6 procent) de mest almindelige bivirkninger. Bivirkningsfrekvensen var markant højere i kombinationsterapiarmen end i monterapiarmen.

”Der er ingen tvivl om, at effekten er god, men spørgsmålet om bivirkninger bliver afgørende i Medicinrådet. Nogle vil mene, at en diarréfrekvens på 72,4 procent er for høj. Det er den høje risiko for bivirkninger, som ofte får patienterne til at takke nej til behandlingen,” siger Peter Michael Vestlev.

”Her tyder det dog på, at bivirkningerne ikke har været så slemme, for PFS-resultatet viser, at patienterne har fået behandlingen i en længere periode. Desuden er det kun 13 procent af patienterne, som er droppet ud af behandlingen grundet bivirkninger, og det er ikke specielt mange.”

Umodne OS-data

CAPItello-291 inkluderede 708 patienter med ER+, HER2-negativ brystkræft, som havde oplevet tilbagefald eller progression under eller efter aromatasehæmmerbehandling, med eller uden en CDK4/6-hæmmer og op til én linje kemoterapi for fremskreden sygdom. Studiets primære endepunkter var PFS i den samlede patientpopulation samt PFS i en undergruppe af patienter, hvis tumorer havde ændringer i AKT-signalvejen. Det havde 41 procent af patienterne.

Blandt patienter med ændringer i AKT-signalvejen, som blev behandlet med capivasertib plus fulvestrant, var median-PFS 7,3 måneder, og ORR var 28,8 procent. Blandt patienter med ændringer i AKT-signalvejen, som blev behandlet med placebo plus fulvestrant, var median-PFS 3,1 måneder, og ORR var 9,7 procent.

Data for samlet overlevelse er endnu ikke modne.