Efter uhørt forsinkelse: Fagudvalg får båret vigtig godkendelse i mål

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
"Patienter i mindre god almen tilstand og ældre patienter over 75 år er underrepræsenteret i studierne, og netop disse patienter udgør en ret stor andel af de patienter, vi behandler i klinisk praksis," siger Mette Mouritzen.

Førstelinje immunterapi af NSCLC er også effektivt i real-world

ESMO: Den mediane overlevelse (mOS) blandt danske patienter med stadie III-IV ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) behandlet med førstelinje Keytruda (pembrolizumab) ligger inden for konfidensintervallet af den mOS, der blev fundet i KEYNOTE-024 studiet.

I studiet var mOS 26,3 måneder og 1-årsoverlevelsen var 70 procent, mens mOS blandt de danske patienter lå på 18,3 måneder og 1-årsoverlevelsen var 63,7 procent.

Det viser resultater af et landsdækkende dansk kohortestudie, der har undersøgt, hvordan real world data på førstelinje pembrolizumab mod NSCLC adskiller sig fra KEYNOTE-024 studiet.

Behandling af patienter med performancestatus ≥2 forklarer til dels hvorfor de danske real world data ikke matcher studiets resultater helt.

De danske patienter med stadie III-IV NSCLC, der får pembrolizumab som monoterapi i første linje, er heller ikke lige så selekterede, som patienterne i KEYNOTE-024-studiet.

"Så der er forskel på real world og studiedata. Det havde vi også ventet. Patienter i mindre god almen tilstand og ældre patienter over 75 år er underrepræsenteret i studierne, og netop disse patienter udgør en ret stor andel af de patienter, vi behandler i klinisk praksis," siger Mette Mouritzen, læge på Onkologisk Afdeling ved Aalborg Universitetshospital og førsteforfatter på studiet, som er blevet præsenteret som e-poster (Abstrakt 1334P) på den virtuelle ESMO-kongres.

Data blev indsamlet i perioden fra marts 2017 til oktober 2018, og de inkluderede oplysninger om køn, alder, histologi, rygestatus, ECOG PS, TNM stadie, metastaser, komorbiditet, behandlingsophør og bivirkninger, der forårsagede indlæggelse eller død. De 579 patienter i studiet havde en median alder på 69,8 år og 23 procent af patienterne var 75 år eller derover. 82 procent havde stadie IV-sygdom.

Performancestatus er afgørende

Forskellen mellem real world og studiedata kan til dels forklares ud fra forskelle i performancestatus. I den danske kohorte havde 15 procent af patienterne performancestatus ≥2, og de levede signifikant kortere end patienter med performancestatus 0-1. I KN-024 var performancestatus ≥2 et eksklusionskriterie.

Knogle- og levermetastaser var ligeledes korreleret til en signifikant lavere mOS i den danske kohorte. Især patienter med knoglemetastaser responderede dårligere på behandlingen.

"Man laver ikke staging af knoglemetastaser, så vi ved ikke, om antallet og lokationen af knoglemetastaser har betydning. Vores fund tyder dog på, at det kan være en relevant faktor at medtage, når man som læge skal vurdere, om den enkelte patient skal tilbydes behandling med immunterapi eller ej," siger Mette Mouritzen.

Metastaser til hjerne, knogler og lever blev observeret hos henholdsvis syv procent, 28 procent og 11 procent af de danske patienter. I KN 024 fremgår incidensen af knoglemetastaser ikke.

Ældre patienter responderer godt

Studiet viste også, at patienter på ≥75 år ikke responderede dårligere på immunterapi end yngre patienter.

"Rent biologisk er det ret interessant og lidt overraskende, men vi har set andre studier, der peger i samme retning. Det er glædeligt, at alder ikke ser ud til at være en hindring for at give effektiv behandling med immunterapi. Denne patientgruppe udgør en større og større andel af vores patienter," siger Mette Mouritzen.

Hun tilføjer: "I det gode nationale samarbejde omkring dette studie er det blevet tydeligt, hvor vigtigt det er for fremtidig patientbehandling, kvalitetssikring og forskning, at der bliver oprettet en national onkologisk lungecancer database."

Mette Mouritzen og hendes kollegaer er nu i gang med at sammenligne overlevelsen for patienter med avanceret NSCLC før og efter introduktion af immunterapi i Danmark.

Studiet er støttet af Regionernes Medicin- og Behandlingspulje samt Sundhedsstyrelsens pulje til forskning i immunterapi.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift