Endepunkt nået: Keytruda forbedrer OS mod kræft i mavesæk og mavemund i fase III-forsøg

Førstelinjebehandling med Keytruda (pembrolizumab) og kemoterapi giver signifikant forbedret samlet overlevelse og progressionsfri overlevelse mod PD-1-positiv, HER2-negativ metastatisk kræft i mavesæk eller i den gastro-esofageale overgang (GEJ) sammenlignet med kemoterapi.

Fase III-studiet KEYNOTE-859 har dermed nået sit primære endepunkt, skriver selskabet MSD i en pressemeddelelse. 

KEYNOTE-859-studiet har undersøgt PD-1-hæmmeren pembrolizumab i kombination med kemoterapi som førstelinjebehandling mod HER2-negativ lokalt fremskreden inoperabel eller metastatisk gastrisk eller GEJ-adenokarcinom. 

Kombinationsbehandlingen gav en statistisk signifikant og klinisk meningsfuld forbedring i forsøgets primære endepunkt for samlet overlevelse (OS) versus kemoterapi alene i den randomiserede patientpopulation ved en forudspecificeret interimsanalyse udført af en uafhængig vurderingskomité, skriver selskabet. 

Statistisk signifikante og klinisk betydningsfulde forbedringer i progressionsfri overlevelse og overordnet responsrate blev også observeret i den randomiserede patientpopulation.  

Sikkerhedsprofilen for Keytruda var i overensstemmelse med den, der blev observeret i tidligere rapporterede undersøgelser; ingen nye sikkerhedssignaler blev identificeret. 

Resultaterne vil blive præsenteret på en kommende medicinsk kongres og vil blive indsendt til de regulerende myndigheder, skriver MSD.