Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicinrådet: Keytruda giver vigtig klinisk merværdi for nogle blærekræftpatienter

Keytruda (pembrolizumab) har en vigtig klinisk merværdi for patienter med lokalavanceret, inoperabel eller metastaserende blærekræft i performancestatus 0-1, som tidligere er behandlet med platinbaseret kemoterapi.

For patienter i performancestatus 0-2, som ikke er kandidater til cisplatinbaseret kemoterapi, er den kliniske merværdi lille. Det vurderer Medicinrådets fagudvalg vedrørende blære- og urotelialkræft, hvis vurderingsrapport blev godkendt på Medicinrådets seneste møde 9. november.

’Vigtig merværdi’ er det næsthøjeste niveau, Medicinrådet arbejder med og indikerer, at lægemidlet giver en markant forbedring. Derimod er en 'lille' klinisk merværdi i Medicinrådets regi defineret som en moderat forbedring, f.eks. reduktion i ikke-alvorlige sygdomssymptomer eller fravær af bivirkninger.

Fagudvalget finder på baggrund af deres gennemgang af en række studier, at overlevelsesgraden efter et år er 19 procent større ved andenlinjebehandling med Keytruda end med Javlor, ligesom færre patienter oplever alvorlige bivirkninger med Keytruda end med Javlor. Det bemærkes dog, at kvaliteten af evidensen herfor er ’lav’.

Den lille kliniske merværdi, som fagudvalget vurderer, der er for Keytruda som førstelinjebehandling til patienter, der ikke er kandidater til platinbaseret kemoterapi, skyldes, at der ganske vist for patienter med moderat nedsat nyrefunktion er en lille klinisk merværdi ved behandling med Keytruda i stedet for den nuværende standardbehandling med carboplatin og gemcitabin, der har vist effekt og har en acceptabel bivirkningsprofil. Men evidensen for det er ’meget lav’, vurderer fagudvalget.

Vurderingen gælder kun patienter med moderat nedsat nyrefunktion (GFR 30-60 ml/min), da der ingen evidens er, når det kommer til patienter med svær nedsat nyrefunktion (GFR<30 ml/min).

Om vurderingsrapporten

Formålet med vurderingsrapporten er at vurdere den kliniske merværdi af Keytruda sammenlignet med standardbehandling med henblik på, om Medicinrådet skal anbefale generel ibrugtagning af Keytruda til patienter med blærekræft.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift