Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Privat MR-scanner sat ud af spil trods stigende ventetider i Region Midtjylland

I Horsens står en MR-scanner på en privatklinik nu stille og flere medarbejdere er opsagt. Samtidig har Region Midtjylland svært ved at tilbyde MR-scanninger ’til tiden.’

Indehaver af MR-klinikken i Horsens mener, det indebærer en umiddelbar risiko for forsinket diagnosticering af kritiske sygdomme, herunder cancer.

Regionen afviser, at der er et problem - men juridisk ekspert køber ikke umiddelbart regionens forklaring og kalder den for ’nem’.

I begyndelsen af 2016 indgik Region Midtjylland udbudsaftaler med tre private leverandører af MR-scanninger: En leverandør i Viborg, en anden i Aarhus og en tredje i Horsens. Med de tre geografiske placeringer, var regionen dækket godt ind med et minimum af afstand for patienterne. Formålet med udbuddet var i regionen fremadrettet at være i stand til at overholde patienternes ret til at blive MR-scannet inden for 30 dage og hurtigere at kunne MR-scanne patienter henvist af egen læge.

Desværre forløb samarbejdet, ifølge indehaver af MR-scanner.dk i Horsens, Anders Nygaard, ikke helt så velsmurt som oprindeligt tiltænkt. På grund af en skæv fordeling af patienter mellem de tre leverandører og en hård priskonkurrence gik Aarhus MR-klinik konkurs i november 2016. Klinikken blev dog kort tid efter opkøbt og genstartet af ejeren bag MR-klinikken Viborg og Viborg Privathospital. Nu var der således principielt kun to private MR-leverandører tilbage til at håndtere de 20.000 MR-scanninger i udbuddet. Samtidig voksede behovet for MR-scanninger - og i perioden havde selv de private klinikker svært ved at følge med. Det betød, at regionen ekstraordinært tilkøbte 2300 MR-scanninger hos et privathospital, som ikke havde vundet dele af udbuddet.

Fordele er svære at få øje på

Alt kørte altså på højtryk i slutningen af 2016. Men med indgangen til 2017 ændrede situationen sig pludseligt markant: De billeddiagnostiske afdelinger på Region Midtjyllands sygehuse fik selvstændigt budgetansvar og antallet af omvisiterede patienter ’forsvandt over natten’, fortæller Anders Nygaard.

”Årsagen er utvivlsomt, at de offentlige hospitaler nu skal afholde omkostningerne til de private MR-scannere, når de ikke selv kan følge med. De opfatter det i mine øjne altså som en slags ’straf’, at de skal købe MR-scanninger hos private klinikker - også selv om de jo har fået penge til det,” forklarer Anders Nygaard, som sammen med ejerne af MR-scanner-klinikkerne i Viborg og Aarhus fremsendte et bekymret brev til Region Midt. Brevet blev dog ifølge Anders Nygaard aldrig besvaret.

”At Regionen vil være bekendt ikke at besvare vores spørgsmål til hjemtagningen af patienterne kan undre. Måske er det fordi, at grundlaget for at hjemtage patienterne faktisk ikke er til stede? Fordelene for regionen og patienterne – både økonomisk og servicemæssigt – er ærligt talt svære at få øje på,” mener Anders Nygaard.

Region Midt har nu med udgangen af februar i år valgt at stoppe samarbejdet med MR-scanner.dk i Horsens, som nu er lukningstruet, da regionen kun har henvist en brøkdel af det normale antal patienter siden midten af november. Samtidig stiger ventetiden på MR-scanninger i regionen altså støt - og i dag venter patienterne, ifølge Venteinfo.dk i gennemsnit ni til ti uger på en simpel scanning i det offentlige. Det er ganske langt fra at kunne imødekomme patienternes krav på at blive scannet inden for de 30 dage, som alle borgere har ret til.

Patienterne bliver taget som gidsler

Anders Nygaard fra MR-scanner.dk i Horsens er både dybt forundret over det som han kalder en ’fuldstændig uhensigtsmæssig strategi’, og han er forarget på egne, men især på patienternes vegne.

”Jeg mener, at regionen udviser ualmindelig stor arrogance overfor os som leverandører – men særligt en utrolig ligegyldighed overfor patienterne, som bliver taget som gidsler: De bliver ikke scannet inden for de 30 dage, som de ellers er garanteret ifølge lovgivningen – og bliver desuden kun nødtørftigt og mangelfuldt informeret om og vejledt i forhold til deres ret til udvidet frit sygehusudvalg. Ingen af regionens offentlige hospitaler lever i dag op til at kunne tilbyde patienterne MR-scanning inden for 30 dage - og samtidig har vi en MR-scanner til at stå stille i Horsens og må opsige kompetente radiologer og radiografer, fordi Region Midt har valgt at stoppe samarbejdet med os,” forklarer Anders Nygaard og tilføjer:

”Når patienter må vente på at blive udredt ved MR-scanning bliver en eventuel behandling trukket ud – og hvis patienterne går med uopdagede, kritiske sygdomme, så tæller hver eneste dag. Vi har patienter, der kommer ind for at blive undersøgt for noget banalt – men hvor vi faktisk finder noget ved scanningen, som kan være livstruende eller alvorligt. For den patient tæller hver eneste dag og vil være afgørende for den videre behandling.”

For mange kritiske spørgsmål

Anders Nygaard har dog sine formodninger om, hvorfor samarbejdet med MR-scanner.dk i Horsens nu stopper ved udgangen af februar i år:

”Jeg er en bøvlet leverandør, fordi jeg stiller krav og også har haft klare forventninger til, at samarbejdet, som jeg indgik med Region Midt var et partnerskab, hvor vi hver især kunne bidrage med kompetencer og optimere processen - og hvor det fælles mål var at give borgerne mere sundhed for pengene. Men faktum er, at regionen ønsker et samarbejde udelukkende på deres præmisser. De nægter, til trods for utallige opfordringer, at ændre på fordelingen af patienter mellem de private MR-klinikker, så patienterne bliver scannet hurtigst muligt. Vi er som et klart eksempel på det gået fra at scanne 5-600 omvisiterede patienter per måned til 30-40 patienter. Det virker i mine øjne som bevidst og overlagt chikane,” mener Anders Nygaard.

Omvisitering på gammeldags fax

Nogle af de spørgsmål, som Anders Nygaard har stillet er blandt andet, hvorfor vitale informationer om patienterne, der blev henvist til hans klinik, ikke blev overdraget, inden scanningen, men forsvinder i omvisiteringen fra hospitalet. Når en patient af egen læge, kiropraktor eller speciallæge bliver henvist til en MR-scanning på et offentligt hospital, vil der i henvisningen være anført informationer om patientens sygehistorie, om patienten for eksempel er nyopereret - eller hvorvidt patienten for eksempel er gravid eller har pacemaker: Særdeles vigtige oplysninger, hvis man skal i en MR-scanner. Men de oplysninger går altså, ifølge Anders Nygaard, helt eller delvist tabt i den omvisitering af patienten til en privatklinik. Det sker, siger han, på grund af mangelfulde eller fejlbehæftede it-systemer på de offentlige hospitaler.

”Faktisk er realiteten sådan, at vi modtager en omvisitering af patienten på gammeldags fax – og det til trods for, at et af kravene ved indgåelse af samarbejdet, fra de tre private klinikkers side netop var, at omvisiteringer skulle kunne finde sted elektronisk, så væsentlig information ikke gik tabt. Det har jeg tilladt mig at påtale overfor regionen.”

Patienthensyn og ansvarlig, økonomisk styring

Anders Nygaard har, efter eget udsagn, til trods for gentagne forsøg altså ikke kunnet få regionen i tale og mener ikke selv, at han har fået en saglig forklaring på, hvorfor regionen har stoppet samarbejdet med MR-scanner.dk i Horsens til trods for stigende ventetider på MR-scanninger i regionen. Region Midt ønsker ikke overfor Medicinske Tidsskrifter at kommentere indgående på alle aspekter af den enkelte sag - men fastholder, at der har været en længere dialog samt flere møder, men at Region Midt ikke har kunnet imødekomme Anders Nygaard Madsens ønsker til samarbejdsform og involvering inden for de rammer, som Region Midt normalt arbejder sammen med privathospitaler på. Region Midt forholder sig derimod gerne til ventetiderne.

Ifølge Mette Brænder Nørgaard, specialkonsulent i Sundhedsplanlægning er de lange ventetider rigtigt nok et udtryk for, at der mangler kapacitet i regionen. Men det er ikke et direkte udtryk for, at der er tilstrækkeligt grundlag for at indgå eller fastholde en privataftale. ”Det afhænger af, om der er patienter, der rent faktisk kommer på privathospital. Lige nu er volumen i hvor mange patienter, der henvises til MR-scanninger faldende. Når vi i Region Midt vurderer behovet for at indgå og forlænge aftaler, så gør vi det ud fra, hvor mange patienter, der vælger et privathospital. Der er i dag ikke grundlag for at opretholde aftale med tre privathospitaler. Aftalen med MR-scanner.dk i Horsens er derfor opsagt. Det var den dyreste og den var placeret i en del af regionen, hvor vi kun har et meget lille behov for at sende patienter på privathospital. Opsigelsen sker altså ud fra det patienthensyn, at der skulle opretholdes aftaler i de områder, hvor der var mest brug for dem – og ud fra et hensyn til regionens ansvar for ansvarlig økonomisk styring.”

Ventetid på nul eller to uger

Mette Brænder Nørgaard understreger, at ventetiderne, som er tilgængelige på Venteinfo.dk udelukkende afspejler den første ledige scannings-tid til de ikke-komplicerede patienter, som er henvist af egen læge, speciallæge eller kiropraktor. Hun understreger, at de patienter, hvor der er mistanke om kompleks eller alvorlig sygdom, eller som allerede er i et forløb i systemet, altid vil blive tilbudt at blive scannet og udredt inden for de 30 dages udredningsret.

”Hvis man bliver henvist af egen læge, speciallæge eller kiropraktor til en MR-scanning, så er ventetiderne helt korrekt flere steder i regionen en del længere end de 30 dage. Det er dog vel og mærke, hvis man skal scannes på et offentligt sygehus. I de tilfælde, hvor vi ikke kan leve op til den 30 dages behandlingsret på det offentlige sygehus, patienten tilhører, er vi forpligtede til at sende et brev til patienten, hvor vi oplyser om retten til det udvidede frie sygehusvalg - og at det er muligt at kontakte Region Midts patientkontor for at få oplyst, hvor i regionen man kan få foretaget en scanning inden for tidsfristen. På flere af de private hospitaler, som vi samarbejder med er ventetiden faktisk nul eller to uger.”

Søren Kjeldsen, som er klinikchef på privathospitalet CAPIO i Viborg bekræfter, at det er tilfældet. Her venter patienter omkring en til syv dage på en scanning af ryggen efter, at de er blevet omvisiteret til klinikken af et offentligt sygehus eller patientkontor. Han har dog ikke viden om, hvor længe patienterne har ventet i det offentlige, inden de er blevet omvisiteret til hans privathospital. Og der findes ifølge Mette Brænder Nørgaard, Sundhedsplanlægning, Region Midt ikke tal for, hvor mange patienter, der venter ’for længe’ – altså ud over de 30 dage.

”Vi kan godt opgøre, hvor mange patienter, der på en given dag venter på undersøgelse på en given afdeling. Men for de billeddiagnostiske afdelinger vil det så omfatte alle type scanninger, og ikke kun MR-skanninger, så det tal bliver ikke retvisende. Konklusionen, at vi ikke kan give et præcist svar på hvor mange patienter, der venter ’for længe’ på en MR-scanning,” forklarer Mette Brænder Nørgaard.

En ’nem’ forklaring

Forklaringen fra Region Midt køber lektor og Ph.d. juridisk institut, Syddansk Universitet, Kent Kristensen kun delvist:

”Region Midt har, ligesom andre regioner, ansvar for og pligt til at udnytte den ledige kapacitet, de har på regionens sygehuse, inden de omvisiterer patienter til en privat klinik. Det betyder også, at den aftale privathospitalerne har med regionerne, står og falder med, om regionen har kapacitet til at løse opgaverne.” Kent Kristensen stiller sig dog både kritisk og undrende overfor, at Region Midt giver udtryk for, at de ikke har et reelt kapacitetsproblem, når man på Venteinfo.dk kan se, at ventetiden overstiger de 30 dage på samtlige af regionens offentlige sygehuse. Han mener, at Region Midts forklaring er for ’nem’:

”Reglerne er sådan set ret klare. Region Midt har efter sundhedsloven pligt til at tilbyde patienter udredning inden for en måned. Kan regionen ikke det, skal regionen tilbyde at henvise patienten til et privathospital, som de har indgået en aftale med - eller udarbejde en plan for hvornår udredningen kan finde sted. Det undrer mig desuden, at ventetiderne over hele linjen er stigende, men at regionen samtidig vurderer, at de har kapacitet til at løse opgaverne. ”

Kent Kristensen peger desuden på, at det er et problem, at de offentliggjorte ventetider ikke er et udtryk for den reelle ventetid. ”Netop det fratager de private aktører muligheden for at navigere i sundhedsvæsenet. Regionen har efter sundhedsloven førsteretten til at tilbyde behandling. Der er i dag fortolket sådan, at patienten først får tilbud om udredning på et aftalesygehus, efter regionen har vurderet, at de ikke kan udrede patienten inden for en måned. Det bør være sådan, at den praktiserende læge kan henvise direkte til udredning på et aftalesygehus, hvis regionen ikke kan indfri udredningsretten. Det vil give regionerne et klart incitament til at oplyse de reelle ventetider. ”

Aktuelle ventetider på scanninger på de offentlige sygehuse i Region Midt

MR-scanning af ryg 1.6.2017 1.2.2018
Silkeborg 4 uger 8 uger
Randers 7 uger 9 uger
Viborg 4 uger 8 uger
Holstebro 10 uger 10 uger
Herning 6 uger 12 uger
Horsens 5 uger 5 uger
Aarhus Nørrebrogade 21 uger 16 uger
Aarhus Skejby 12 uger 16 uger

 

Omvisiteringer til private MR-leverandører i 2017

Januar 1346
Februar 1193
Marts 1931
April 1749
Maj 1872
Juni 2565
Juli 1191
August 1287
September 1283
Oktober 1160
November 1624
December 1072
   
Total 18.273

Note til data om omvisiteringer til private MR-leverandører i 2017: Antallet af omvisiteringer svinger mellem månederne – og det er, ifølge Region Midt, et udtryk for udsving i antal henvisninger, og delvist også udsving i kapaciteten på de offentlige hospitaler. Tallene viser, at månederne i andet halvår ligger lavere end første halvår.

 

Læs mere om det udvidede frie sygehusvalg – og om din ret til hurtig udredning her på sundhed.dk.

 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift