Lovende resultater for D-vitamin mod metastatisk tarmkræft

Resultater af et lille klinisk fase II-forsøg tyder på, at supplerende kemoterapi med høje doser af D-vitamin kan forsinke sygdommens fremgang hos patienter med metastatisk kolorektalkræft.

I studiet, der bærer titlen SUNSHINE og er publiceret i JAMA, blev 139 patienter med tidligere ubehandlet metastatisk kolorektalkræft randomiseret til enten at tage piller indeholdende 4.000 IE D-vitamin per dag sammen med standard kemoterapi (mFOLFOX6 plus bevacizumab) eller 400 IE D-vitamin sammen med kemoterapi.

I højdosisgruppen havde patienterne en gennemsnitlig forsinkelse på 13 måneder, før deres sygdom forværredes, mens den gennemsnitlige forsinkelse i lavdosisgruppen var 11 måneder. Derudover var patienter i gruppen med høj D-vitamindosis 36 procent mindre tilbøjelige til at opleve sygdomsprogression eller død i opfølgningsperioden på 22,9 måneder. Forsøget omfattede dog for få patienter til at afgøre, om de, der tog højdosis D-vitamin, oplevede en forbedret samlet overlevelse.

Resultaterne viste også, at kun ni procent af patienterne i det kliniske forsøg havde tilstrækkeligt D-vitamin i blodet i begyndelsen af ​​behandlingen. I løbet af undersøgelsen oplevede patienter, der fik lav dosis D-vitamin, ingen væsentlig ændring i deres D-vitaminindhold, mens de i højdosisgruppen hurtigt opnåede et tilstrækkeligt niveau og vedligeholdt det.

Fordelene ved højdosis D-vitamin syntes at være mindre hos overvægtige patienter og patienter, hvis tumorer indeholdt et muteret KRAS-gen. Det tyder ifølge forskerne bag undersøgelsen på, at visse undergrupper af patienter kan have brug for endnu højere doser af D-vitamin for at opnå en anti-tumoraktivitet. Forskerne bag resultaterne advarer imidlertid om, at høje doser af D-vitamin ikke bør tages uden for rammerne af et klinisk forsøg.

Forskerne mener, at undersøgelsen og dens resultater er yderst vigtige, fordi den identificerer et omkostningseffektivt, sikkert og let tilgængeligt middel som en potentiel ny behandling for metastatisk kolorektalkræft. Det kunne derfor potentielt have en stor og vidtrækkende effekt globalt set, uagtet patienters socioøkonomiske status eller et lands ressourcer.

På baggrund af de opmuntrende resultater fra SUNSHINE-studiet er det planen, at de potentielle fordele ved D-supplement i metastatisk kolorektalkræft vil blive evalueret i et større klinisk forsøg på flere hundrede steder i USA senere i år.

I laboratorieundersøgelser har D-vitamin vist anti-kræftegenskaber blandt andet ved at hæmme kræftcellevækst og reducere metastatisk potentiale. Prospektive observationsundersøgelser har desuden forbundet højere niveauer af D-vitamin i blodet med en lavere risiko for kolorektalkræft og forbedret overlevelse hos patienter med sygdommen. Disse undersøgelser har dog ikke kunnet bevise, at D-vitamin var årsagen.