Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Entinostat forebygger ikke resistens over for endokrin behandling

SABCS: Den eksperimentelle histondeacetylase (HDAC)-hæmmer entinostat forebygger ikke resistens over for det endokrine lægemiddel Aromasin (exemestan) i patienter med hormonreceptor positiv (HR+), HER2-negativ avanceret brystkræft.

Det viser resultater fra fase III-studiet ENCORE 301.   

Fase II-delen af ENCORE 301 havde ellers rapporteret lovende data, men i fase III fejlede studiet. Der kunne således ikke påvises fordele ved tillæg af entinostat til exemestan i HR+, HER2-negative, endokrinresistente brystkræftpatienter med avanceret sygdom; hverken i forhold til samlet respons, progressionsfri overlevelse (PFS) eller samlet overlevelse (OS).

Professor Roisin M. Connolly fra Cork University Hospital i Irland, som er primær investigator på ENCORE 301, præsenterede data fra studiet på SABCS 2020. Under præsentationen udtrykte hun tydeligt sin skuffelse over de negative data.

”På trods af de mange fremskridt inden for behandlingen af brystkræft, vedbliver resistens over for endokrin behandling at være et problem. Det er klart, at vi er skuffede over resultaterne efter så mange års arbejde. Jeg mener, at data taler for sig selv. I denne gruppe af endokrin-resistente brystkræftpatienter, har HDAC-hæmmere ikke en rolle at spille – medmindre vi finder ud af noget mere ved yderligere gennemgang af den korrelative analyse,” udtalte hun og tilføjede, at fase resultaterne fra ENCORE 301 understreger vigtigheden af ikke at forlige sig på fase II-data alene.

Fase II-data fra ENCORE 301 blev publiceret i det videnskabelige tidsskrift Journal of Clinical Oncology, og de viste, at entinostat i tillæg til exemestan øgede PFS med to måneder og OS med 8,3 måneder sammenlignet med exemestan alene. Forbedringerne i PFS og OS kunne ikke genfindes i fase III-delen.   

Ingen signifikant forskel i PFS og OS

ENCORE 301 inkluderede 608 kvinder med HR+, HER2-negativ, avanceret brystkræft. 85 procent af kvinderne i studiet havde progredieret på en non-steroidal aromatase-hæmmer i den metastatiske setting. 25 procent af kvinderne havde været behandlet med kemoterapi, omkring 30 procent havde fået fulvestrant, og ca. en tredjedel havde fået behandling med en CDK4/6-hæmmer. Patienterne blev randomiseret 1:1 til entinostat (5 mg dagligt) sammen med exemestan (25 mg dagligt) eller exemestan plus placebo.  

Data viser, at den mediane PFS var 3,3 måneder i entinostat-armen vs. 3,1 måneder i kontrolarmen, mens den mediane OS var henholdsvis 23,4 måneder og 21,7 måneder. Den samlede responsrate var 4,6 procent i entinostat-armen vs. 4,3 procent i kontrolarmen

Forekomsten af grad 3 og 4 bivirkninger var mere hyppig i entinostat-armen end i kontrolarmen. De hyppigst forekommende bivirkninger var neutropeni, hypofosfatæmi og anæmi. I studieperioden blev der registreret tre behandlingsrelaterede dødsfald I entinostat-armen og ét i kontrolarmen.

Der forskes forsat i anvendelsen af HDAC-hæmmere i kombination med et bredt udvalg af anticancer behandlinger.

Ny tilgang til data skal sætte retning for fremtidens kræftbehandling

En ny virtuel platform for datadeling skal være med til at sikre, at der bliver indsamlet komplette prospektive data på behandlingen af patienter med kræft. Denne type data er i dag en mangelvare, hvilket bl.a. betyder, at den reelle, kliniske effekt af nye, målrettede anticancer-behandlinger er ukendt.

Læs mere ...

OSCAR-projektet skal sikre større indsigt i sundhedsudfordringer

Troels Bierman MortensenEn bredere og mere sikker udnyttelse af data skal bidrage til at løse en række af de udfordringer, det danske sundhedsvæsen aktuelt står overfor, lyder visionen fra en af initiativtagerne til en virtuel platform for indsamling og sammenkobling af anonymiserede og krypterede data.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift