Trodelvy forbedrer PFS hos patienter med metastatisk HR+/HER2- brystkræft

Sammenlignet med kemoterapi forbedrer det Trop2-rettede antistofkonjugat Trodelvy (sacituzumab govitecan-hziy) den progressionsfrie overlevelse (PFS) for stærkt forbehandlede patienter med metastatisk HR+/HER2- brystkræft. Det viser fase III-studiet TROPiCS-02, som dermed opfylder sit primære endepunkt.

I TROPiCS-02-studiet deltager 543 patienter med metastatisk HR+/HER2- brystkræft, som tidligere er blevet behandlet med endokrin behandling, CDK4/6-hæmmere og to til fire linjer med kemoterapi. Patienterne blev randomiseret 1:1 til enten Trodelvy eller lægens valg af kemoterapi (eribulin, capecitabin, gemcitabin eller vinorelbin). Undersøgelsen mødte sit primære endepunkt med en statistisk signifikant forbedring i progressionsfri overlevelse (PFS) i forhold til lægens valg af kemoterapi. Forsøget havde til formål at reducere risikoen for sygdomsprogression eller død med 30 procent.

Efterfølgende analyse

De primære endepunktsresultater var i overensstemmelse med dem, der blev observeret i fase I/II-studiet IMMU-132-01 i en undergruppe af patienter med metastatisk HR+/HER2- brystkræft. Detaljerede resultater fra TROPiCS-02 vil blive præsenteret på en kommende lægekonference.

Den første interimanalyse af det vigtigste sekundære endepunkt; samlet overlevelse (OS), viste i TROPiCS-02-studiet en tendens til forbedring af OS. Patienterne vil nu blive fulgt til en efterfølgende analyse af OS. Andre sekundære endepunkter inkluderer samlet overlevelse, varighed af respons, klinisk fordelsrate og samlet responsrate samt vurdering af sikkerhed og tolerabilitet og livskvalitetsmål.

Sikkerhedsprofilen for Trodelvy var i overensstemmelse med tidligere undersøgelser, og der dukkede ingen nye sikkerhedsproblemer op.

HR+/HER2- brystkræft tegner sig for cirka 70 procent af alle brystkræfttilfælde.