Tillæg af dalpiciclib til ET i 1L forlænger PFS signifikant i HR+/HER2- avanceret brystkræft

ESMO: Patienter med HR+/HER2- lokal recidiverende eller metastatisk brystkræft opnår signifikant længere progressionsfri overlevelse (PFS), hvis de får tillagt den eksperimentelle CDK4/6-hæmmer dalpiciclib (SHR6390) til endokrin terapi (ET) i første linje.

Det viser en planlagt interimanalyse af data fra fase III-studiet DAWNA-2, der blev præsenteret som LBA på en Proffered Paper Session med titlen ’Breast cancer, metastatic’ d. 9. september på den europæiske kræftkongres ESMO 2022 (abstract #LBA16).

Dalpiciclib er den fjerde CDK4/6-hæmmer, der har demonstreret overlevelsesfordele i tillæg til ET (letrozol/anastrozol) i ubehandlet HR+/HER- avanceret brystkræft eller sammen med fulvestrant i tidligere behandlet HR+/HER- avanceret brystkræft. Dalpiciclib er ligeledes undersøgt i de senere behandlingslinjer i tillæg til fulvestrant i samme patientgruppe i fase III-studiet DAWNA-1. Også her forlængede CDK4/6-hæmmeren PFS signifikant. 

Også forbedret ORR og DoR

DAWNA-2 er et randomiseret, multicenter, dobbeltblindet studie, som har inkluderet 456 patienter fra 42 kinesiske centre. Patienterne blev randomiseret 2:1 til dalpiciclib plus letrozol/anastrozol eller placebo plus letrozol/anastrozol. Studiets primære endepunkt var investigator-vurderet PFS. Den planlagte interimanalyse blev foretaget efter 186 PFS-events havde fundet sted (70,5 procent af de forventede PFS-events).

Analyser af data viser, at efter en median opfølgningsperiode på henholdsvis 21,7 og 21,4 måneder var PFS 30,6 måneder i dalpiciclib-armen versus 18,2 måneder i placeboarmen (HR 0,51; 95% CI: 0,38-0,69, 1-sidet P>0,0001). PFS-gevinsten ved behandling med dalpiciclib kunne genfindes uanset patienternes menopausale status. Data for den samlede responsrate (ORR) og responsvarigheden (DoR) faldt ligeledes ud til fordel for dalpiciclib.

De hyppigst forekommende grad 3- og 4-bivirkninger i dalpiciclib-armen var neutropeni og leukopeni. Alvorlige bivirkninger blev observeret hos 11,9 procent af patienterne i dalpiciclib-armen og 6,5 procent i placeboarmen. Henholdsvis 4,0 procent og 2,0 procent af patienterne i de to arme måtte afbryde behandlingen grundet bivirkninger.