Capivasertib plus Faslodex forbedrer PFS ved fremskreden HR-positiv brystkræft

AKT-hæmmeren capivasertib plus Faslodex (fulvestrant) forbedrer signifikant progressionsfri overlevelse (PFS) for patienter med fremskreden HR-positiv, HER2-low eller -negativ brystkræft i forhold til Faslodex.

Det viser resultater fra fase III-studiet CAPItello-291.

I CAPItello-291-studiet er effekten af capivasertib i kombination med Faslodex versus placebo plus Faslodex evalueret til behandling af lokalt fremskreden (inoperabel) eller metastatisk HR-positiv, HER2-low eller -negativ brystkræft. Studiet inkluderede 708 voksne patienter med HR-positiv, HER2-low eller -negativ brystkræft, som havde oplevet tilbagefald eller progression under eller efter aromatasehæmmerbehandling, med eller uden en CDK4/6-hæmmer og op til én linje kemoterapi for fremskreden sygdom. Studiets primære endepunkter var PFS i den samlede patientpopulation samt PFS i en undergruppe af patienter, hvis tumorer havde ændringer i PIK3CA-, AKT1- eller PTEN-generne. I studiet havde cirka 40 procent af tumorerne PI3K/AKT/PTEN-ændringer.

Forsøget opfyldte begge de primære endepunkter, hvilket betød forbedret PFS i både den samlede patientpopulation og hos patienter, hvis tumorer havde ændringer i PIK3CA-, AKT1- eller PTEN-generne.

Selvom dataene vedrørende samlet overlevelse (OS) var umodne på tidspunktet for analysen, er de tidlige data opmuntrende, lyder det fra AstraZeneca, som står bag capivasertib. Sikkerhedsprofilen for capivasertib plus Faslodex svarede til den i tidligere undersøgelser.

Cirka 70 procent af brystkræfttumorer betragtes som HR-positive og HER2-low eller -negative. Endokrine terapier anvendes i vid udstrækning til behandling af HR-positive brystkræft, men mange patienter med fremskreden sygdom udvikler resistens over for første linje CDK4/6-hæmmere og østrogenreceptor-målrettede behandlinger.