Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicinrådet giver grønt lys til Kisquali mod brystkræft

Medicinrådet anbefaler Kisquali (ribociclib) i kombination med aromatasehæmmer som mulig standardbehandling til postmenopausale kvinder med HR+/HER2- lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft.

Baggrunden for anbefalingen er, at Medicinrådet vurderer, at der er et rimeligt forhold mellem Kisqualis kliniske merværdi og omkostninger i forhold til det lignende lægemiddel Ibrance (palbociclib), som blev godkendt af Koordineringsrådet for ibrugtagning af Sygehusmedicin (KRIS) 1. februar 2017.

”Behandling med ribociclib er forbundet med færre omkostninger end behandling med palbociclib, hvis der tages højde for dosisjustering. Uden dosisjustering har ribociclib et sammenligneligt omkostningsniveau med palbociclib. Da behandling med ribociclib er forbundet med samme eller færre omkostninger end behandling med palbociclib, vurderer Medicinrådet, at der er et rimeligt forhold mellem ribociclibs kliniske merværid (ingen merværdi) og omkostninger sammenlignet med palbociclib,” lyder det i anbefalingen.

Medicinrådets afgørelse fandt sted på et møde tirsdag den 24. april.

Anbefalingen for Kisquali er udarbejdet på seks uger og seks dage og er den første, som er gennemført i den kortere syv-ugers proces for lægemidler med ingen klinisk merværdi, som Medicinrådet indførte i oktober 2017. Lægemidler kan vurderes i denne kortere proces, frem for de sædvanlige 12 uger, hvis ansøgeren tilkendegiver, at et lægemiddel ikke har klinisk merværdi i forhold til eksisterende behandling.

Anbefalingen kunne udarbejdes så hurtigt, blandt andet fordi kategoriseringen af klinisk merværdi og anbefalingen ikke skulle drøftes på et rådsmøde, men blev godkendt af Medicinrådet i en hurtig skriftlig proces, og fordi høringsperioden for ansøger er kortere ved denne proces. Fagudvalgets arbejde er identisk i syv- og tolvugers processerne.

Endnu ikke til progression under adjuverende behandling

Brystkræft er den hyppigste kræftform hos kvinder verden over med en årlig incidens på omkring 100 per 100.000 med den største forekomst hos kvinder over 50 år. I Danmark diagnosticeres omkring 4.700 nye brystkræfttilfælde årligt, og i dag lever omkring 64.000 kvinder i Danmark med diagnosen brystkræft. Omkring 70 procent af brystkræfttilfældene er HR+/HER2.

Omkring 20 procent af patienterne, som initialt diagnosticeres med tidlig brystkræft, vil senere få tilbagefald lokoregionalt eller til andre organer (fjernmetastaser). Hvis der er fjernmetastaser, er helbredelse meget sjælden mulig, og den gennemsnitlige overlevelse er omkring to-tre år. Cirka en fjerdedel opnår at leve i fem år.

I førstelinjebehandling tilbydes postmenopausale kvinder med nydiagnosticeret lokalt fremskreden eller metastaserende HR+/HER2-brystkræft endokrin behandling i form af en aromatasehæmmer eller Faslodex (fulvestrant), evt. i kombination med en CDK4/6-hæmmer. Det vurderes, at omkring 80 procent af patienterne er kandidater til at få aromatasehæmmeren letrozol i kombination med en CDK4/6-hæmmer. Dette giver omkring 250-300 patienter årligt, som er kandidater til behandling med en CDK4/6-hæmmer.

På nuværende tidspunkt kan Kisquali ikke tilbydes patienter, der progredierer under deres adjuverende endokrinbehandling. Disse patienter kan tilbydes Faslodex og Ibrance.

Om Kisquali

Kisquali (ribociclib) er et selektivt, kemisk lægemiddel (small molecule) mod CDK4 og 6, som specifikt hæmmer retinoblastomaproteinet. CDK4/6 er tit overaktive i brystkræft, hvilket resulterer i en ukontrolleret cellevækst samt medvirker til udviklingen af endokrinresistens. Kisquali forhindrer specifikt cellevækst ved at stoppe cellerne i G1-fasen i cellecyklus.

Kisquali gives i tabletform sammen med en aromatasehæmmer (typisk letrozol). Der gives 600 mg/dag (200 mg filmovertrukne tabletter, tre tabletter dagligt) i 21 dage, efterfulgt af syv dages pause (28 dages cyklus). Letrozol gives som 2,5 mg tablet, en tablet dagligt. Individuel dosisjustering kan forekomme, som anbefalet af produktresuméet.

 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift