Studie skal afdække effekt af PRO hos HNSCC-patienter i strålebehandling

Cecilie Holländer-Mieritz

Forskning i PRO (Patient Reported Outcomes) er udbredt inden for den medicinske kræftbehandling. Nu skal et nyt studie afdække effekten af PRO blandt patienter med hoved-halskræft i strålebehandling. Håbet er, at anvendelsen af PRO kan føre til øget livskvalitet i patientgruppen.

Det landsdækkende studie udgår fra Rigshospitalet, og alle danske centre, som behandler hoved-halskræft, bidrager med patienter. Det er den danske hoved-halskræftgruppe (DAHANCA), der står bag studiet. Studiet inkluderer patienter med hoved-halskræft af typen planocellulært karcinom (HNSCC), der er den mest almindelige form for hoved-halskræft i Danmark. Formålet med studiet er at undersøge, om anvendelse af PRO er et effektivt redskab til at øge patienternes livskvalitet – som det har været tilfældet inden for den medicinske kræftbehandling. Øget livskvalitet dækker bl.a. over optimeret håndtering af bivirkninger, øget compliance, samt ultimativt bedre udfald af behandlingen.

En bred inklusion

Studiet adskiller sig, ifølge førsteforfatter Cecilie Holländer-Mieritz, læge og ph.d.-studerende ved Onkologisk Afdeling på Rigshospitalet, fra de fleste PRO-studier, som er gennemført på det medicinske område. Studiet adskiller sig ved at inkludere en meget bred og ikke særlig selekteret patientgruppe.

"Inden for diagnosegruppen er det jo nærmest åbent for alle med mod på at deltage. Alle patienter skal jo helst indgå i et studie, og det får en ofte hårdt udsat gruppe af patienter mulighed for her," udtaler Cecilie Holländer-Mieritz i en artikel i SKA’s medlemsblad.

HNSCC-patienter kan groft inddeles i to grupper: En ældre gruppe, som ofte er socioøkonomisk udfordret, og en yngre gruppe, der har fået sygdommen som følge af en virusinfektion. Begge grupper er inkluderet i studiet. Patienter, som ikke ønsker at deltage i studiet, bedes udfylde et enkelt ark om journaladgang således, at studiets forfattere kan få indsigt i deres baggrund og bevæggrunde for ikke at deltage i studiet.

For nuværende har studiet inkluderet en kontrolgruppe på 100 HNSCC-patienter samt 50 patienter, der skal indrapportere PRO-data elektronisk i forbindelse med deres behandlingsforløb. Målet er at sidstnævnte gruppe skal inkludere 200 patienter i alt.

Data indsamles via wearables

PRO skal indsamles ved hjælp af elektroniske monitoreringsværktøjer, som patienterne hele tiden bærer på sig, wearables. Det kan f.eks. være SmartWatches, som måler patienternes aktivitetsniveau og hjerteslag. Brug af data fra wearables er fortsat en forholdsvis ny måde at monitorere patienternes sundhed på. Derfor er en del af formålet med studiet at undersøge og udvælge relevante data. Håbet er, at udvælgelsen af data kan udmønte sig i en objektiv symptomovervågning, som kan bidrage til at identificere bivirkninger tidligere, end de kan identificeres i dag.

"(…) man håber via algoritmer at kunne identificere nogle mønstre, der gør, at vi kan fange bivirkningerne tidligere. Det vil samfundet og hospitalets sengeafsnit få gavn af. Sundhedsvæsenet er bagud i forhold til, hvilke teknologiske redskaber, der er til rådighed i den almindelige hverdag," siger Cecilie Holländer-Mieritz.