Opdivo plus Cabometyx forlænger OS hos patienter med nyrecellekræft

Behandling med Opdivo (nivolumab) plus Cabometyx (cabozantinib) i stedet for Sutent (sunitinib) øger både den samlede overlevelse (OS )og den progressionsfri overlevelse (PFS) hos patienter med fremskreden clearcelle nyrecellekarcinom.

Det viser resultater fra CheckMate 9ER-studiet, som er publiceret i tidsskriftet The New England Journal of Medicine. Studiet viste signifikante OS-, PFS-fordele ved kombinationsbehandling med nivolumab og cabozantinib sammenlignet med sunitinib som monoterapi.

Ved opfølgningen efter 18,1 måneder var den gennemsnitlige PFS 16,6 måneder blandt de 323 patienter, der var randomiseret til nivolumab 240 mg hver anden uge plus cabozantinib 40 mg dagligt. Til sammenligning var PFS 8,3 måneder blandt de 328 patienter, der fik sunitinib 50 mg dagligt i 4 uger. Dette gav en signifikant hazard ratio (HR) for progression eller død på 0,51 til fordel for nivolumab plus cabozantinib, skriver forskerholdet i The New England Journal of Medicine.

Den mediane OS blev ikke nået i nogen af de to arme, men over 12 måneder var sandsynligheden for at overleve 85,7 procent med nivolumab plus cabozantinib mod 75,6 procent med sunitinib, hvilket igen giver en signifikant HR for død på 0,60 til fordel for kombinationsbehandlingen.

Data viste videre, at 55,7 procent af patienterne i kombinationsarmen opnåede objektiv respons på behandlingen sammenlignet med 27,1 procent i sunitinib-armen.

Forskel i andelen af alvorlige bivirkninger

Kombinationsbehandlingen havde betydelige bivirkninger hos 60,6 procent af patienterne i kombinationsarmen versus 50,9 procent i sunitinib-armen. Ved behandling med nivolumab og cabozantinib sås således markant forhøjede niveauer af alaninaminotransferase (ALAT) hos 9,8 procent og af aspartataminotransferase (ASAT) hos 7,9 procent. I sunitinib-armen var disse tal henholdsvis 3,5 og 2,6 procent.

Livskvaliteten vedblev at være høj blandt de patienter, der fik kombinationsbehandlingen, hvorimod der blev rapporteret konsistente forværringer i livskvalitet blandt de patienter, der fik sunitinib.