Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

10 ud af 15 indstillede læger erklæret inhabile af Medicinrådet

Medicinrådets skærpede habilitetsregler er begyndt at sætte sit aftryk. På rådets seneste møde blev 10 ud af 15 indstillede fagudvalgsmedlemmer eller -formænd erklæret inhabile.

Fire ud af de 10 (tre indstillede fagudvalgsformænd og et -medlem), er blevet erklæret inhabile på grund af planlagte sponsorerede rejseaktiviteter, mens en indstillet fagudvalgsformand og fem -medlemmer er blevet erklæret inhabile på grund af advisory board (ekspertpanel)-aktiviteter inden for de seneste to år.

Den ene af Medicinrådets to formænd, Steen Werner Hansen, kalder det ”udfordrende”, at så mange læger er blevet erklæret inhabile.

”Det overrasker mig sådan set ikke, for fagfolk med stor kendskab til et sygdomsområde er ofte aktive, også i relation til rådgivning af firmaerne. Men jeg synes, at det er en udfordring, både for de lægevidenskabelige selskaber og for hospitalerne, at man har specialister, som har så tæt en tilknytning til firmaer, at de ikke kan lede et fagudvalg i Medicinrådet. Det, mener jeg, vi har en forpligtelse til at løse i fællesskab,” siger Steen Werner Hansen.

Han fortæller, at der er igangsat initiativer til at se på, hvordan man kan sikre habile specialister.

"Et af spørgsmålene er f.eks.: Hvis man har fire læger i en afdeling, som er specialister inden for et område, skal alle fire så sidde i et advisory board? Er det til gavn for afdelingen? Sådan nogle ting bliver man nødt til at diskutere, også på de enkelte hospitaler. Hvis der sidder så mange læger i et advisory board, er det formentlig fordi firmaerne har haft et vist ønske om at knytte nogle specialister tættere til sig. Vi har et modsat ønske om at sikre, at der er specialister, der er habile, så de kan lede et fagudvalg,” siger Steen Werner Hansen.

Kan det ikke blive svært at finde egnede kandidater til fagudvalgsarbejdet i Medicinrådet, hvis så mange specialister ikke lever op til jeres habilitetskrav?

”Jeg tror, at udviklingen går i den retning, at firmaerne justerer på, hvordan de inviterer folk på rejser. F.eks. kender jeg til firmaer, der planlægger at ophøre med deres invitationer til kongresser ved årsskiftet. Jeg tror, at vi er på vej ind i en udvikling, som allerede er i Sverige og Norge. Nu er der blevet sat fokus på problemet, og så må vi i fællesskab løse det.

Vi skal nok finde en løsning. Nu ser vi på, om der er nogen, der er fuldstændigt habile. Hvis vi ikke kan finde nogen, bliver vi nødt til, som der også står i Forvaltningsloven, ud fra de habilitetsproblemer der er, at definere, hvor langt man kan deltage i et fagudvalg. Allerhelst vil vi have, at alle medlemmer er fuldt habile, men hvis der opstår en situation, hvor der er habilitetsproblemer og man skal sikre de faglige input, må vi kigge på, hvor langt man kan deltage i diskussionerne. Vi må dog fastholde, at formanden for et fagudvalg ikke kan være inhabil, for så kan man ikke være med til at konkludere på fagudvalgets arbejde.

Vi har allerede haft diskussionen inden for hæmofili, som er et meget lille område. Vi er fuldstændig opmærksomme på, at vi skal have nogle solide faglige input. Derfor tager vi på baggrund af den konkrete indstilling stilling til, hvordan vi håndterer det.”

Det er slet ikke lykkedes Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO) at finde formandskandidater for fagudvalgene vedrørende hhv. lungekræft og brystkræft. Hvad tænker du om det?

”Det er nogle relativt store sygdomsområder, så hvis alle lungekræftlæger i Danmark sidder i et advisory board, mener jeg, det er et problem. Det giver anledning til nogle overvejelser om, hvorvidt det virkelig kan være rigtigt, at samtlige lungekræftlæger i Danmark skal være tilknyttet et advisory board. Det har jeg svært ved at se begrundelsen for.”

Hos fire personer har Medicinrådet vurderet, at planlagte sponsorerede rejser ikke kan accepteres, hvis de pågældende personer skal deltage i fagudvalgsarbejde. Hvordan forholder I jer til den konsekvens - i form af manglende opdatering, networking mv. - det kan få, hvis læger ikke kan deltage i internationale møder og kongresser?

”Det kommer helt an på, hvordan mønstret er. Jeg synes, at det er legitimt nok, at man tager til en konference og får opdateret sin faglige viden. Men man kan stille sig selv spørgsmålet, om man skal deltage i tre konferencer om året, eller om man skal deltage i én, når man sidder i et fagudvalg. Hvis man deltager i færre kongresser, kan man måske finde andre muligheder for at finansiere sin deltagelse.”

Giver det her anledning til justeringer i jeres habilitetspolitik?

”Nej. Det er skrevet ind, og vi følger det, der står i Forvaltningsloven. Vi mener, at politikken er god nok, og at det er en konkret vurdering. Det tager vi alvorligt.

Der er taget flere initiativer til at afdække problemet og se på, hvordan man kan løse det. Medicinrådet lægger sig ikke fast på nogle modeller, for det er noget, den enkelte region skal tage stilling til. Men jeg ved, at man flere steder diskuterer, hvordan man skal håndtere de her situationer. En mulighed er, at hospitalerne finansierer kongresdeltagelse, men der er også diskussionen af, hvor mange møder man skal deltage i. Det er et større problemkompleks.

Man skal heller ikke være blind for, at mange specialer ikke har haft medicinindustriens fokus, fordi de ikke har haft brug af dyre lægemidler, men alligevel har formået at opdatere den faglige viden. Man skal passe på ikke at stille det for skarpt op, som at hvis man ikke kan komme afsted med industrien, kan man ikke få faglig viden. Der er ingen tvivl om, at onkologien har haft industriens bevågenhed, fordi der er mange lægemidler og meget dyr medicin. Derfor er der rigtig mange læger inden for der område, der tager til mange kongresser. På andre områder, som f.eks. øre-næse-halsområdet, har industrien ikke været lige så rundhåndet, og lægerne her har godt kunnet opdatere deres viden alligevel.”

Alle patientrepræsentanter erklæret habile

Fem indstillede fagudvalgsformænd blev godkendt på Medicinrådets møde 7. juni. Det drejer sig om formændene fra fagudvalgene for hhv. tyk- og endetarmskræft, leverkræft, antibiotika, hiv/aids og inflammatoriske tarmsygdomme.

Med hensyn til fagudvalgenes patientrepræsentanter havde Medicinrådet på rådsmøderne i marts udtrykt ønske om at følge patientudpegningerne, herunder patientrepræsentanternes habilitet. Derfor fremlagde sekretariatet habilitetserklæringer for patientrepræsentanter i fem fagudvalg (for hhv. hæmofili, svær astma, psoriasis, hiv/aids og leverbetændelse), hvor der pt. er udpeget patientrepræsentanter. Rådet tilsluttede sig alle udpegninger og fandt ingen inhabile.

Medicinrådets habilitetspolitik

I Medicinrådets habilitetspolitik lyder det blandt andet, at deltagelse i rejser og konferencer betalt af en virksomhed, som har et lægemiddel til behandling eller i konkurrence hermed inden for det givne terapiområde, kan føre til inhabilitet. Det lyder også, at fagudvalgsmedlemmer ikke må have deltaget i advisory boards inden for de seneste to år.

Medicinrådets habilitetsvurderinger

Inhabilitet pga. sponsorerede rejseaktiviteter

Fagudvalget vedrørende neuroendokrine tumorer:

Rådet revurderede den indstillede formands habilitetserklæring. Dette skete efter den indstillede formands eget ønske. Rådet besluttede, at den planlagte sponsorerede rejse ikke kan accepteres. Det skal meddeles den indstillede formand, at hvis hun kan få rejsen betalt på anden måde, eksempelvis via hendes primære arbejdsgiver, vil Medicinrådet finde hende habil. Medicinrådet finder, at dette er acceptabelt, da mødet ikke er en mono-sponsoreret aktivitet. Rådet gav formandskabet mandat til at foretage den endelige vurdering, når den indstillede formands svar på Medicinrådets beslutning foreligger. 

Fagudvalget vedrørende follikulært lymfom:

Formanden for fagudvalget vedrørende follikulært lymfom havde anmodet Rådet om at vurdere habiliteten for et medlem i fagudvalget. Rådet fandt fagudvalgsmedlemmet inhabil. Dette begrundes med fagudvalgsmedlemmets planlagte deltagelse i et sponsoreret møde i udlandet. Der tages ikke konkret stilling til uhonorerede advisory board-aktiviteter inden for de sidste to år.

Fagudvalget vedrørende hæmofili:

Rådet revurderede fagudvalgsformandens habilitetserklæring, da der nu forelå nye oplysninger.  Rådet besluttede, at den planlagte sponsorerede rejse ikke kan accepteres. Det skal meddeles formanden, at hvis hun kan få rejsen betalt på anden måde, eksempelvis via hendes primære arbejdsgiver, vil Medicinrådet finde hende habil.  Rådet gav formandskabet mandat til at foretage den endelige vurdering, når formandens svar på Medicinrådets beslutning foreligger.

Fagudvalget vedrørende psoriasis og psoriasis med ledgener:

Rådet vurderede et fagudvalgsmedlems habilitetserklæring. Det skete efter medlemmets eget ønske. Rådet fandt fagudvalgsmedlemmet inhabil. Dette begrundes med fagudvalgsmedlemmets planlagte sponsorerede rejseaktiviteter.

Inhabilitet pga. advisory board-aktiviteter inden for de sidste to år

Fagudvalget vedrørende akut leukæmi:

Formanden for fagudvalget vedrørende akut leukæmi havde anmodet Rådet om at vurdere habiliteten for et medlem i fagudvalget.  Rådet fandt fagudvalgsmedlemmet inhabil. Dette begrundes med fagudvalgsmedlemmets advisory board-aktiviteter inden for de sidste to år.

Fagudvalget vedrørende gigtsygdomme:

Rådet revurderede et fagudvalgsmedlem habilitetserklæring. Det skete efter fagudvalgsmedlemmets eget ønske. Rådet fandt fagudvalgsmedlemmet inhabil. Dette begrundes med fagudvalgsmedlemmets advisory board-aktiviteter inden for de sidste to år.

Fagudvalget vedrørende svær astma:

Formanden for fagudvalget vedrørende svær astma havde anmodet Rådet om at vurdere habiliteten for tre medlemmer i fagudvalget.  Rådet fandt alle tre fagudvalgsmedlemmer inhabile. Dette begrundes med fagudvalgsmedlemmernes advisory board-aktiviteter inden for de sidste to år.

Fagudvalget vedrørende leverbetændelse:

Rådet afviste den indstillede formand for fagudvalget vedrørende leverbetændelse. Rådet fandt den indstillede formand inhabil pga. advisory board-aktiviteter inden for de sidste to år. 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift