Opdaterede immunterapi-data er vigtigste hoved-halskræftnyhed

ASCO: Årets vigtigste ASCO-nyhed inden for hoved-halskræft er opdaterede data fra Keynote-048-studiet, som viser, at PD1-hæmmeren Keytruda (pembrolizumab) kun giver en overlevelsesgevinst i første linje for PD-L1-positive patienter, hvor der er en klar effekt af behandlingen.

Det fortæller overlæge Claus Andrup Kristensen fra Onkologisk Afdeling på Rigshospitalet.

”Analysen viser, at Keytruda ikke giver en overlevelsesgevinst, hvis man kigger på hele gruppen af patienter, som er behandlet, men kun hos de patienter, hvis tumorer udtrykker PD-L1 i mere end en procent af cellerne. Der er især en kraftig effekt hos de patienter, som har et PD-L1-udtryk på mere end 20 procent,” siger Claus Andrup Kristensen.

I KEYNOTE-048 har forskere sammenlignet behandlingen af 822 patienter med metastatisk eller tilbagevendende hoved- og halskræft, der enten fik standardbehandling i form af EXTREME-regimet (5-fluorouracil (5-FU), platinbaseret kemoterapi (cisplatin) og Erbitux (cetuximab)) efterfulgt af vedligeholdelsesbehandling med Erbitux), Keytruda alene eller Keytruda plus kemoterapi.

De første og vigtigste resultater fra Keynote-048 blev præsenteret på ESMO 2018 og viste, at førstelinjebehandling med Keytruda alene forbedrede overlevelsen med godt fire måneder hos patienter med et PD-L1-udtryk på 20 procent eller mere sammenlignet med kemoterapi.

De opdaterede data præsenteret på ASCO (Abstrakt 6000) beskæftiger sig med undergrupperne i studiet. Disse data blev præsenteret på en oral session fredag den 31. maj, og der var så stor interesse for resultaterne fra Keynote-048, at flere ikke kunne komme ind til sessionen, fortæller Claus Andrup Kristensen.

Resultaterne af subgruppeanalysen viser blandt andet, at patienter, som fik Keytruda sammen med kemoterapi, havde en overlevelsesgevinst sammenlignet med de patienter, som fik EXTREME-regimet. Det gjaldt både de patienter, der havde et PD-L1-udtryk på over 20 procent,  over en procent og i hele gruppen, uanset PD-L1-udtryk. Keytruda plus kemoterapi forbedrede den samlede overlevelse med hhv. 40 procent, 35 procent og 23 procent sammenlignet med EXTREME i disse grupper.

På vej som førstelinjebehandling

Claus Andrup Kristensen forventer, at fremtidsscenariet for Keytruda-behandling i metastatisk eller tilbagevendende hoved-halskræft bliver, at patienter med et PD-L1-udtryk på over 20 procent skal have Keytruda som monoterapi i første linje, fordi der her er meget udtalt effekt og meget lidt toksicitet. Man kan også forestille sig, at patienter med et PD-L1-udtryk på mellem en og 20 procent, skal have Keytruda sammen med kemoterapi, men denne subgruppe af patienter er ikke analyseret separat og var ikke en del af den forud planlagte analyse af KEYNOTE-048, påpeger Claus Andrup Kristensen. For de PD-L1-negative patienter, det vil sige dem med et PD-L1-udtryk på under en procent, vil man sandsynligvis fortsætte med at give EXTREME-regimet, mener Claus Andrup Kristensen.

Keytruda er endnu ikke godkendt som standardbehandling af metastatisk eller tilbagevendende hoved-halskræft i første linje i Danmark, men er kun – ligesom det lignende stof Opdivo (nivolumab) – godkendt til brug i anden linje. Mens Opdivo er godkendt i anden linje til patienter med PD-L1-udtryk på en procent eller mere, er Keytruda kun godkendt til patienter med et PD-L1-udtryk på mindst 50 procent. Keytruda har imidlertid den fordel, at det gives hver tredje uge – frem for hver anden uge som Opdivo – så både for patienter og afdeling er det lettere, fordi patienterne ikke skal ind på hospitalet så tit.

Dataene fra Keynote-048 betyder, at Keytruda er på vej ind i førstelinjebehandlingen af metastatisk hoved-halskræft, inden behandlingen rigtigt har nået at finde sin plads i andenlinjebehandlingen, fortæller Claus Andrup Kristensen.

”Det vil sige, at det bliver meget få patienter, som kommer til at skulle have Keytruda i anden linje fremover. Jeg tror, at Keytruda kommer til at få en stor plads i førstelinjebehandlingen – heldigvis. For det gør en meget stor forskel i den gruppe, som har over 20 procent PD-L1-udtryk, at kunne øge den mediane overlevelse fra knap 11 til næsten 15 måneder,” siger han.

Keytruda skal godkendes af Medicinrådet, inden behandlingen kan tages i brug som standardbehandling af hoved-halskræft i Danmark.

Immunterapi er kæmpe fremskridt

Hoved-og halskræft er domineret af strålebehandling, som helbreder en stor del af patienterne. Systemisk behandling har ikke tidligere spillet så stor en rolle, fordi der ikke rigtigt var noget, der virkede for patienterne, når de fik tilbagefald. EXTREME-regimet blev introduceret for 11 år siden og viste sig at kunne øge den gennemsnitlige overlevelse med næsten tre måneder. Behandlingen er imidlertid meget toksisk og kan derfor kun gives til en mindre og selekteret gruppe af patienter, som er i god almen tilstand. Derfor er immunterapi et længe ventet gennembrud, fortæller Claus Andrup Kristensen.

”Siden 2008 er der ikke sket noget kæmpestort nyt for hoved-halskræftpatienter med metastaserende eller tilbagevendende sygdom før immunterapien, hvis effekt først blev dokumenteret i anden linje og nu også i første linje for metastaserende sygdom. For en sygdom som hoved-halskræft, hvor der tidligere ikke har været meget at gøre godt med, hvad angår systemisk behandling, er det et kæmpe fremskridt, at immunterapi viser sig at have så åbenlys og stor en effekt,” siger han.

Claus Andrup Kristensen spår, at det næste store inden for hoved-halskræft bliver, hvordan man skal kombinere immunterapi med anden behandling, og om man rykker behandlingen endnu længere frem i den primære behandling, hvor formålet er at helbrede. Der er studier på vej, hvor man både forsøger at give immunterapi før og efter operation samt før, under og efter strålebehandling. Andre studier, som er på vej, handler om, hvorvidt man kan få immunterapi til at virke bedre ved at kombinere med andre stoffer, som øger behandlingens effekt.