Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny standard-immunterapi mod kræft i blære og urinveje godkendt

Medicinrådet anbefaler PD-L1-hæmmeren Tecentriq (atezolizumab) som mulig standardbehandling til kræft i blære og urinveje til patienter med performancestatus 0-2, som ikke er kandidater til cisplatinbaseret kemoterapi (første linje), samt patienter med performancestatus 0-1 med sygdomsprogression efter platinbaseret kemoterapi (anden linje).

Afgørelsen fandt sted på et møde i Medicinrådet tirsdag den 24. april.

Overlæge Mads Agerbæk fra Klinisk Onkologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital, glæder sig over, at der kommer endnu en behandlingsmulighed for patienter med kræft i blære og urinveje, som hvert år rammer cirka 1.000 danskere.

”Det er glædeligt, at der er kommet endnu en behandling, som jeg kan bruge til de patienter, jeg har ansvar for, og at blærekræftpatienter og patienter med kræft i urinvejene har fået endnu en behandlingsmulighed,” siger Mads Agerbæk.

Han påpeger dog, at der ikke er nogen dokumenteret forskel mellem Tecentriq og de to lægemidler Keytruda (pembrolizumab) og Opdivo (nivolumab), selvom Tecentriq er en PD-L1-hæmmer, og de to andre stoffer er PD1-hæmmere. Derfor har godkendelsen reelt set ingen betydning for patienterne, mener Mads Agerbæk.

”Det ser ikke ud til, at der er nogen klinisk forskel på PD1- og PD-L1-hæmmere. Der er dog ikke lavet sammenlignende studier på nogle af stofferne, heller ikke i andre sygdomsgrupper, så vi ved det reelt set ikke. Men de undersøgelser, der er lavet af de tre stoffer, lander nogenlunde samme sted, hvad angår responsrater, tid til progression, bivirkningsprofil osv. Så det tyder ikke på, at det er en væsentlig forskel,” siger han.

Keytruda og Opdivo blev godkendt som mulige standardbehandlinger til kræft i blære og urinveje i Danmark 13. december 2017.

Prisen bliver afgørende

Medicinrådets fagudvalg vedrørende blære- og urotelialkræft skal nu i gang med at udarbejde en fælles regional behandlingsvejledning for terapiområdet, hvor der blandt andet skal tages stilling til, hvilken plads Tecentriq skal have i forhold til de andre lægemidler, der findes til behandling af kræft i blære og urinveje.

Mads Agerbæk mener, at prisen kommer til at være afgørende for, hvilken behandling der skal være førstevalg til patientgruppen.

”I den praktiske klinik gør det en forskel, hvor tit stofferne administreres. Keytruda og Tecentriq gives hver tredje uge, mens Opdivo gives hver anden uge. Det gør selvfølgelig en forskel for, hvor omkostningstung behandlingen bliver, og det er vi også nødt til at tage med, når vi opgør det samlede regnskab. Men jeg er overbevist om, at prisen bliver det, der afgør, hvad vi vælger,” siger han.

Tecentriq er aktuelt det dyreste af de tre lægemidler. Indtil den fælles regionale behandlingsvejledning er udarbejdet, anbefaler Medicinrådet, at regionerne, under hensyntagen til de godkendte indikationer og de undersøgte patientpopulationer, vælger det lægemiddel, der er forbundet med de laveste omkostninger.

Lille klinisk merværdi

Baggrunden for Medicinrådets anbefaling for Tecentriq er, at rådet vurderer, at der for både første- og andenlinjebehandling er et rimeligt forhold mellem Tecentriq’s kliniske merværdi og omkostningerne ved behandlingen sammenlignet med hhv. CaG (carboplatin og gemcitabin) (første linje) og Javlor (vinflunin) (anden linje).

Medicinrådet vurderer, at Tecentriq til patienter med lokalfremskreden eller metastaserende kræft i blære og urinveje giver en lille klinisk merværdi for patienter i performancestatus 0-2, som ikke er kandidater til cisplatinbaseret kemoterapi, sammenlignet med CaG. Evidensens kvalitet er dog, ifølge Medicinrådet, meget lav.

Rådet vurderer også, at det giver en lille klinisk merværdi for patienter i performancestatus 0-1, som tidligere er behandlet med platinbaseret kemoterapi sammenlignet med vinflunin. Evidensens kvalitet er også her lav.

Den kliniske merværdi hos patienter med svær nedsat nyrefunktion (GFR< 30 ml/min) kan ikke vurderes, fordi der ingen evidens er på området.

Om kræft i blære og urinveje

Kræft i blære og urinveje forekommer hos cirka 1.000 danskere om året og er hyppigst hos ældre mænd. Hos cirka halvdelen ses metastaser til andre organer. Ubehandlet medfører metastatisk sygdom en restlevetid på tre-seks måneder.

De fleste patienter tilbydes platinbaseret kemoterapi. Patienter, som ikke opnår effekt heraf, bliver oftest tilbudt behandling med Javlor, men ikke alle patienter tåler behandlingen, som er forbundet med mange alvorlige bivirkninger. Trods behandling med f.eks. Javlor er gennemsnitslevetiden under et år.

Om Tecentriq

Tecentriq (atezolizumab) er et monoklonalt humaniseret immunoglobulin G (IgG) antistof mod PD-L1. Ved at hæmme bindingen mellem PD-1 og PD-L1 kan T-cellernes immunrespons reetableres. Medicinen gives intravenøst hver tredje uge i en dosis på 1200 mg.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift