Førstelinje Tencentriq-triplet giver mulig klinisk fordel mod fremskreden galdevejskræft

ASCO GI: Tencentriq (atezolizumab)+bevacizumab+kemoterapi ser ud til at give nogle patienter med fremskreden galdevejskræft større respons end bare atezolizumab + kemoterapi. 

Det konkluderer forskere bag et randomiseret, kontrolleret fase II-studie, IMbrave151, der blev præsenteret på ASCO GI (abstract #491).

IMbrave151 bygger videre på den beskedne, men statistisk signifikante overlevelsesfordel, der tidligere er vist med tilføjelse af durvalumab til kemoterapi. IMbrave151 parrede i stedet gemcitabin-cisplatin-kemoterapi med PD-L1-hæmmeren atezolizumab plus eller minus bevacizumab.

Atezolizumab-bevacizumab-kombinationen er allerede en standardmulighed for ikke-operabelt hepatocellulært karcinom og førstelinjestandard for ikke-småcellet lungekræft. 

Designet som hypotesegenererende

IMbrave151 inkluderede 162 patienter med ubehandlet fremskreden galdevejskræft, randomiseret til gemcitabin, cisplatin, atezolizumab og enten bevacizumab eller placebo. Det primære endepunkt var progressionsfri overlevelse (PFS), mens samlet overlevelse (OS) og objektiv responsrate (ORR) var sekundære endepunkter. Forsøget var designet til at være hypotesegenererende, ikke til at finde statistisk signifikante resultater. 

Den primære analyse viste, at:

  • Patienter randomiseret til bevacizumab havde en median PFS på 8,3 måneder sammenlignet med 7,9 måneder for placebogruppen (HR 0,76, 95 % CI 0,51-1,14).
  • Seks-måneders PFS-rate viste en større fordel for bevacizumab (78,2 procent versus 63,1 procent).
  • ORR var 24-25 procent i begge behandlingsgrupper, og median OS var endnu ikke nået for begge arme.
  • Varigheden af ​​respons favoriserede bevacizumab-armen, da medianen endnu ikke var nået versus 5,8 måneder for placebo-armen. 

Hyppigheden af ​​bivirkninger var stort set ens mellem de to grupper. En forskel var dog hypertension, som forekom oftere i bevacizumab-armen (38,5 procent versus 18,5 procent).  

I abstractet skriver forskerne: 

”Data-aggregatet indikerer, at kombination af atezolizumab med bevacizumab og kemoterapi kan give kliniske fordele i en undergruppe af patienter med aBTC (fremskreden galdevejskræft, red.). Der er løbende opfølgning på OS.”