Langtidsdata fra KEYNOTE-604: Keytruda viser fortsat potentiale i ubehandlet ES-SCLC

WCLC: Patienter med udvidet små-cellet lungekræft opnår en signifikant bedre samlet overlevelse, hvis de bliver behandlet med Keytruda (pembrolizumab) plus dobbelt kemoterapi i første linje frem for dobbelt kemoterapi alene.

Det viser analyser af de opdaterede data fra fase III-studiet KEYNOTE-604, som blev præsenteret på en oral session tirsdag d. 9. august på den globale lungekræftkongres WCLC. I studiet blev patienterne randomiseret til enten pembrolizumab plus etoposid/platin (EP) eller placebo plus EP, og data viser, at andelen af patienter i live efter tre år var 15,5 procent i pembrolizumab-armen versus 5,9 procent i placebo-armen.

”Pembrolizumab og EP demonstrerer fortsat klinisk meningsfulde forbedringer i overlevelse og håndterbar sikkerhed sammenlignet med placebo plus EP i patienter med tidligere ubehandlet ES-SCLC; den treårige samlede overlevelsesrate var mere end to en halv gang højere blandt patienter, som modtog pembrolizumab og EP. Patienter, der gennemførte 35 doser pembrolizumab havde vedvarende responser. Disse data understøtter den fortsatte forskning i pembrolizumab-baserede kombinationer til patienter med småcellet lungekræft,” udtaler studiets førsteforfatter Dr. Charles Rudin fra Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York City i en pressetekst udsendt af WCLC.

KEYNOTE-604 har tidligere rapporteret data for progressionsfri overlevelse (PFS). Disse data viste, at pembrolizumab plus EP forlængede PFS signifikant sammenlignet med EP alene (HR 0,75; 95% CI 0,61-0,91; P=0,0023). Data for samlet overlevelse (OS) faldt også ud til fordel for pembrolizumab, men på daværende tidspunkt var grænseværdien for statistisk signifikans ikke nået (HR 0,80; 95% CI 0,64-0,98; P=0,0164).

Immunterapi forlænger PFS og OS

KEYNOTE-604 er et dobbeltblindet fase 3-studie, som har inkluderet 453 patienter med tidligere ubehandlet ES-SCLC. Patienterne blev randomiseret 1:1 til pembrolizumab 200 mg eller placebo (op til 35 doser) plus fire standarddoser EP. Den mediane tid fra randomisering til data cutoff var 43,3 (37,8-52,3) måneder. Mere end halvdelen af patienterne i pembrolizumab-armen fik efterfølgende anden behandling, mens det galt for to ud af tre patienter i placeboarmen. De fik bl.a. immunterapi.  

Studiets primære endepunkter var OS og PFS i ITT-populationen, mens de sekundære endepunkter bl.a. inkluderede objektiv responsrate (ORR), varighed af respons (DoR) og bivirkninger.   

Data viser, at tillæg af pembrolizumab til EP forbedrede PFS og OS.

78,9 procent af patienterne i pembrolizumab-armen fik grad 3-5 bivirkninger, mens det galt for 77,1 procent af patienterne i placebo-armen.

18 ud af de 228 patienter, som blev randomiseret til den eksperimentelle arm gennemførte 35 doser pembrolizumab. Heraf var 14 patienter i live, da den seneste analyse af data blev foretaget. ORR blandt disse patienter var 100 procent (95% CI, 81,5%-100%; 2 CR, 16 PR) og den mediane DoR var ikke nået (14,1-46,8+ måneder). Fra tidspunktet for endt behandling var den mediane OS ikke nået (95% CI 16,6 måneder til ikke nået). Den 2-årige OS-rate fra tidspunktet for endt behandling var 72 procent (39,5%-89,2%).