For meget Go'morgen-TV - for lidt sundhed, Heunicke

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Isatuximab kan blive en alvorlig konkurrent til daratumumab

ASCO: "Hvis isatuximab bliver godkendt, vil det efter alt at dømme blive konkurrent til daratumumab – og det kan vi jo kun håbe, da det vil presse prisen på behandlingerne nedad," siger professor Niels Abildgaard.

Udsagnet kommer på baggrund af fase III-studiet ICARIA-MM, der søndag blev præsenteret på den amerikanske kræftkongres, ASCO, i Chicago.

Resultaterne viste at tilføjelse af det monoklonale antistof til de immunmodulerende stoffer Imnovid (pomalidomid) og dexamethason reducerer risikoen for progression med 40 procent for patienter med recidiv/refraktær myelomatoses (RRMM) i forhold til de to stoffer alene.

Den mediane PFS lå på 11,5 måneder i den eksperimentelle arm, mens den lå på 6,5 måneder i kontrolarmen, viser data fra fase III-studiet ICARIA-MM, som blev præsenteret på en oral abstract session på ASCO. Resultaterne er, ifølge professor Niels Abildgaard fra hæmatologisk afdeling på Odense Universitetshospital, interessante.

"Studiet dokumenterer, at der er en uomtvistelig effekt af isatuximab. Effekten er stort set analog til de data, vi har set med daratumumab, der jo ligesom isatuximab er målrettet CD38-proteinet på overfladen af myelomatose-cellerne. Hvis isatuximab bliver godkendt, vil det således efter alt at dømme blive konkurrent til daratumumab – og det kan vi jo kun håbe, da det vil presse prisen på behandlingerne nedad," siger han.

ICARIA-MM er et randomiseret, open label, multicenter studie, der har inkluderet 307 patienter med RRMM. De inkluderede patienter havde forud for studiet modtaget minimum to behandlingslinjer og var refraktære overfor den seneste behandlingslinje. Foruden signifikant at øge PFS i den eksperimentelle arm viser data fra ICARIA-MM, at patienter i den eksperimentelle arm havde en signifikant højere responsrate end patienterne i kontrolarmen. 60 procent responderede på behandling i den eksperimentelle arm mod 35 procent i kontrolarmen.

Effekt på tværs af subgrupper

Daratumumab er aktuelt godkendt til behandling af RRMM-patienter med tilbagefald i anden eller tredje linje. De inkluderede patienter i ICARIA-MM var stort set alle refraktære overfor behandling med Revlimid (lenalidomid), mens tre fjerdedele af patienterne var refraktære over for proteasomhæmmere givet som led i første- eller anden linjebehandling.

"Patienterne i ICARIA-MM er naive over for behandling med anti-CD38. Derfor er det ikke til at sige, om de ville have haft gavn af isatuximab, hvis de tidligere havde været forsøgt behandlet med daratumumab. Det gør studiet lidt vanskeligt at oversætte til en dansk, klinisk kontekst, hvor vi anvender daratumumab som led i anden linje, eller måske tredje linje behandling," siger Niels Abildgaard og tilføjer:

"Da vi allerede bruger daratumumab i anden og tredje linje, er flere anti-CD38-midler ikke som sådan et brændende afsavn i den kliniske hverdag. Umiddelbart vil det være mere nærliggende at efterspørge nye lægemidler målrettet andre targets. Det er dog ikke udelukket, at det at genbehandle med et stof, der er målrettet samme target, er effektivt. Det ser vi i andre hæmatologiske sygdomme, f.eks. lymfom."

Ansøgning under behandling

Medicinalvirksomheden bag isatuximab, Sanofi, har ansøgt EMA om godkendelse af antistoffet. Ansøgningen er aktuelt under behandling, men er endnu ikke blevet endeligt vurderet i forhold til effekt og sikkerhed. Der pågår aktuelt flere studier med isatuximab, bl.a. et studie, der undersøger antistoffet i første linje.

"Prisen vil naturligvis spille ind i forhold til, om isatuximab på sigt får en plads i behandlingen af myelomatose i Danmark. Men først og fremmest bliver det et resultat af, om Medicinrådet vurderer, at isatuximab har en betydende merværdi," siger Niels Abildgaard.

NELSON-ekspert: Ingen argumenter for at forsinke screening af rygere

Hver femte danske dødsfald på grund af lungekræft ville kunne blive forhindret, hvis Danmark indfører et CT-baseret screeningsprogram for lungekræft, vurderer den hollandske screeningsekspert, Harry J. de Koning, som har udført Europas største studie nogen sinde af effekten af at screene tidligere og nuværende rygere.

Læs mere ...

Onkologisk Tidsskrift lancerer i Sverige

Medicinske Tidsskrifter,har lanceret sit første medie i Sverige, nemlig Onkologisk Tidskrift (på svensk er der kun ét "s" i Tidsskrift), som også var virksomhedens første medie i Danmark.

Læs mere ...

ASCO håber stadig at kunne afholde årsmøde trods corona

På nuværende tidspunkt planlægger det amerikanske kræftselskab ASCO fortsat at afholde sit årlige møde i Chicago, der er sat til 29. maj-2. jun, men udvikler alternative scenarier, hvis det skulle blive nødvendigt at aflyse det fysiske møde pga. COVID-19.

Læs mere ...

Laboratorieforsøg: Statiner sulter kræftceller ihjel

I laboratorieforsøg med humane celler har forskere ved Johns Hopkins Medicine i USA fundet, at statiner kan dræbe kræftceller ved at 'sulte dem ihjel'. Resultaterne forbedrer ifølge forskerne tidligere beviser for, at statiner kan være værdifulde til bekæmpelse af nogle former for kræft.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift